De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan op school. Zij houdt zich bezig met instemmen of advies geven bij nieuwe beleidsplannen van de school, het vragen stellen over de gang van zaken en kritisch blijven over de organisatie. De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel en is samengesteld uit drie ouders en drie personeelsleden die in principe twee jaar in de MR zitten. Alle ouders en personeelsleden kunnen via de MR over bepaalde zaken meebeslissen en hun stem laten horen. Ze hebben zitting in de raad voor maximaal drie jaar.

We hopen dat ouders die zich betrokken voelen bij het onderwijs van hun kind en die zich willen inzetten om als ouder mee te denken, zich willen aanmelden als lid voor de MR. Bij meer dan twee aanmeldingen zullen er verkiezingen volgen.

De leden van de MR voor dit schooljaar zijn:
Onderwijzend Personeel:
Dhr. Wouter Nooteboom
Mw. Demi Kropholler
Mw. Marlies Zuurendonk